Moderný spôsob vykonania montáže domového plynovodu

Plynárska firma Radmil CZ s.r.o. z Vracova bola investorom oslovená s požiadavkou na vybudovanie domového plynovodu v rodinnom dome v Polešoviciach. Pôvodným zámerom bolo použiť PE plastové potrubie na vonkajšiu (podzemnú) časť a následný prechod na medené potrubie vnútri objektu.

Po pozretí prezentácie systému MERABELL GAS PROFI sa rozhodli prakticky vyskúšať, aké benefity im prípadná zmena technológie môže priniesť. Pri porovnaní nákladov na materiál montáže sa ukázalo, že ani vyššia obstarávacia cena za meter antikorového potrubia nemusí znamenať celkovo vyššie materiálové náklady. V tomto konkrétnom prípade bola dokonca cena za 21 m potrubia GAS PROFI, chráničku KOPOFLEX® a dve matice o pár sto korún nižšia než pôvodný rozpočet na kombinácii PE a medi, kde treba výrazne väčší počet prechodových a spojovacích prvkov. Navyše taktiež odpadá potreba vybudovať revízne otvory pri rozoberateľných spojoch po trase.

Technické vyhotovenie

Potrebná dimenzia rúrky DN25 / 5/4" bola zvolená pomocou on-line kalkulačky potrubia. Bol vybratý 30 m návin žltej rúrky MERABELL GAS PROFI s priemerom DN25 / 5/4" (M00129). Na vonkajšiu časť plynovodu bola použitá chránička KOPOFLEX® s vonkajším priemerom 50 mm.

VYPOČÍTAŤ POTRUBIE

Rúrka bola natiahnutá od HUP na hranicu pozemku až do technickej miestnosti v suteréne rodinného domu, kde sa bude nachádzať spotrebič (plynový kotol). Dĺžka celého plynovodu od HUP až ku kotlu má celkovo 21 metrov a vďaka opláštenej rúrke MERABELL GAS PROFI bolo možné vybudovať vedenie bez jediného spoja. Tým sa rapídne zrýchli vlastná montáž plynovodu a navyše odpadá možná hrozba vzniku netesnosti v spojoch po trase.

Hlavné benefity rúrky GAS PROFI

Rúrka MERABELL GAS PROFI je chránená robustným žltým ochranným opláštením z PE (polyetylén). Toto opláštenie je možné na koncoch na účely zalisovania veľmi jednoducho odstrániť pomocou orezávacieho noža MERABELL (M0304). Obnažené konce rúrky sa odporúča po zalisovaní matice opäť zaizolovať vulkanizačnou páskou (M0321).

Systém MERABELL GAS PROFI je certifikovaný podľa normy ČSN EN 15266 (Zostavy vlnovcových ohybných rúrok z koróziovzdornej ocele na rozvod plynu v budovách s pracovným tlakom do 0,5 bar). Táto EÚ norma umožňuje viesť rúrku v stene bez chráničky, pod zemou a cez stavebnú konštrukciu v chráničke, pri prechode obvodovou stenou v ochrannej rúrke.

Výťah z noriem a technických predpisov

Zdroj TPG 70401:
Bod 4.3.2.1 Pre stavbu, opravy, rozširovanie domových plynovodov sa používajú rúrky z koróziovzdornej ocele podľa EN15266.

Zdroj EN 1775:
Bod 5.2.5 predpisuje, že spoje z koróziovzdorných ohybných rúrok môžu zhotovovať iba osoby so zvláštnym školením a odkazuje sa na informatívnu prílohu E, kde sú uvedené pokyny pre spájanie tohto typu rúrok. *Na certifikačné školenie sa môžete prihlásiť tu:

PRIHLÁSIŤ SA NA ŠKOLENIE

Časť E2: Má sa použiť iba systém rúrok a tvaroviek spĺňajúci požiadavky normy EN 15266.

Plynové rozvody z antikorových ohybných rúrok vedených pod zemou:
Pri inštalácii pod úrovňou terénu je nutné rúrky uložiť do chráničky, ktorých jeden koniec je vyvedený do priestoru (skrinky, výklenku a pod.) tak, aby bolo možné vykonať kontrolu úniku plynu. Postačujúcim riešením je vyviesť jeden koniec chráničky s tým, že druhá strana je vyhotovená ako utesnený koniec. Neutesnený koniec chráničky musí byť zaistený proti vtekajúcej vode, napr. pri daždi a pod. Hĺbka uloženia potrubia pod úrovňou terénu musí byť najmenej 600 mm. V prípade, keď nie je možné dodržať najmenšiu hĺbku uloženia 600 mm pod úrovňou terénu, musí byť potrubie mechanicky chránené pred prípadným neprípustným zaťažením, napr. ochrannou rúrkou.

Odporúčaný postup montáže

  • pripravte výkop hlboký min. 80 cm a zapieskujte
  • vložte ochrannú rúrku do priechodu cez obvodové murivo (pre DN 5 je min. vnútorný priemer 40 mm)
  • namerajte dĺžku potrubia od HUP až k spotrebiču (vrátane vnútorných rozvodov)
  • pripravte si chráničku pre podzemnú časť rozvodu
  • pred vložením do výkopu nasuňte vo voľnom priestore chráničku na rúrku (pozor na poškodenie PE opláštenia neopatrným zaobchádzaním, trením o hrubé a ostré predmety)
  • rúrku v chráničke uložte do výkopu a pretiahnite cez stenu do objektu
  • navlečte maticu na rúrku, zalisujte koniec rúrky, nasaďte tesnenie a namontujte do skrine HUP
  • urobte obsyp do výšky 30 cm a položte výstražnú fóliu
  • zasypte do úrovne terénu

Vyhodnotenie projektu

I napriek drobným zdržaniam v priebehu inštalácie, ktoré sú pri prvom použití novej technológie montáže úplne prirodzené, sa jednoznačne potvrdil predpoklad významnej úspory času. V tomto konkrétnom prípade použitie potrubného systému MERABELL GAS PROFI skrátilo čas potrebný na montáž z 5 až 6 hodín pre dvoch montážnikov na 2,5 hodiny! Z pohľadu bezpečnosti je dôležité, že bol zbudovaný domový plynovod bez jediného spoja po trase.

Pri porovnateľných nákladoch na materiál je MERABELL GAS PROFI vďaka razantnému skráteniu času montáže a vyššej bezpečnosti jednoznačne efektívnejším riešením než pôvodne projektovaná kombinácia PE/meď.