MENU
MÔJ KOŠÍK

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spoločnosť Merabell Technologies s.r.o., so sídlom Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, IČO: 06560024 (ďalej len „Merabell Technologies“), ako prevádzkovateľ osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracúvaním jej osobných údajov spoločnosťou Merabell Technologies.

Merabell Technologies spracúva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES zo dňa 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracúvanie osobných dát č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“).

Účel a rozsah spracúvania osobných údajov:

Merabell Technologies spracúva iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s ZOOÚ, pričom tieto osobné údaje Merabell Technologies zhromažďuje a spracúva iba na stanovený účel, v nižšie uvedenom rozsahu, počas 7 rokov, najdlhšie však do odvolania vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (na tento účel spracúvania).

Základné účely spracúvania osobných údajov spoločnosťou Merabell Technologies:

 • plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • splnenie právnej povinnosti;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) Merabell Technologies;
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracúvania osobných údajov spoločnosťou Merabell Technologies:

Merabell Technologies spracúva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • vaše meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • adresa alebo sídlo spoločnosti;
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo;
 • doručovacie adresy;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;

Zdroje osobných údajov:

Merabell Technologies získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovania o uzavretí zmluvy. Poskytnutie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi dotknutou osobou a Merabell Technologies a taktiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

Merabell Technologies automaticky zbiera niektoré informácie o používateľoch svojich webových stránok, a to v priebehu štandardných operácií servera Merabell Technologies (napr. IP adresa používateľovho počítača) a taktiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na používateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať používateľa, ktorý ho už raz navštívil, a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť dizajn a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na používateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne (viac pozri nižšie v sekcii „Cookies”).

Sprostredkovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu s cieľom zaistiť vyššie opísané účely okrem Merabell Technologies a jej zamestnancov spracúvať taktiež sprostredkovatelia činní pre Merabell Technologies, a to na základe zmlúv o spracúvaní osobných údajov uzavretých v súlade so ZOOÚ.

Merabell Technologies spracúva osobné údaje manuálne aj automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou Merabell Technologies technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOÚ. Rovnaké zabezpečenie vyžaduje Merabell Technologies aj od sprostredkovateľov osobných údajov.

Merabell Technologies informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti poskytnuté tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať poskytnutie predmetných osobných údajov. Iným subjektom Merabell Technologies osobné údaje o svojich zákazníkoch neposkytuje, ledaže ide o zmluvných dopravcov, ktorí zaisťujú dopravu tovaru k zákazníkom (týmto sú poskytované informácie o mene, priezvisku a doručovacej adrese) – napr. Česká pošta, DHL, PPL a pod.

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba je oprávnená požadovať informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov, o účele spracúvania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracúvania, o sprostredkovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

Merabell Technologies poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie takej informácie.

V prípade, že dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že Merabell Technologies alebo zmluvný sprostredkovateľ spoločnosti Merabell Technologies vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, je dotknutá osoba oprávnená:

 • požiadať Merabell Technologies alebo jej zmluvného sprostredkovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby Merabell Technologies alebo jeho zmluvný sprostredkovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je dotknutá osoba oprávnená požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Merabell Technologies vždy bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o vybavenie jej žiadosti. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba kontaktuje Merabell Technologies vždy písomne na e-mail – info@merabell.com 

Súbory cookie

S cieľom zlepšiť vám poskytované služby využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých používateľov. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookie tak pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
 • pri zapamätaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusia zakaždým zadávať
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie – na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku vašim požiadavkám
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerajú, aby sa im pri prezeraní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem

Bezpečnosť prenosov dát

Pre vašu bezpečnosť je použitý Secure Socket Layer (SSL) v celom rozsahu supermarketu.

Nariadenie GDPR

Merabell Technologies si týmto dovoľuje informovať, že dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „GDPR“), ktoré je priamo účinné aj v rámci právneho poriadku Českej republiky. V nadväznosti na túto skutočnosť odo dňa 25. mája 2018 úplne reflektuje novú právnu úpravu ochrany osobných údajov fyzických osôb upravenú v GDPR.

Vymedzenie užitých pojmov:

 • osobný údaj – osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určenej alebo určiteľnej dotknutej osoby; dotknutá osoba sa považuje za určenú alebo určiteľnú, ak je možné dotknutú osobu priamo či nepriamo identifikovať;
   
 • dotknutá osoba – dotknutou osobou je fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú;
 • prevádzkovateľ – prevádzkovateľom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, vykonáva spracúvanie a zodpovedá zaň;
 • sprostredkovateľ – sprostredkovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia prevádzkovateľom spracúva osobné údaje podľa tohto zákona;
 • príjemca – príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazník – zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má Merabell Technologies uzavretý zmluvný vzťah;
 • spracúvanie osobných údajov – spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo sústava operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracúvaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, poskytovanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáci

Chcete s nami spolupracovať?